Valerian Root - Genel Bilgiler

Valerian (Valerianaofficinalis L.)

Valerian, Asya ve Avrupa’da doğal olmak üzere, dünyanınbirçok yerinde yetişen bir bitkidir. Adı Latince sağlıklı veya güçlü anlamına gelen “valere” kökündengelmektedir. Aktivitesini oluşturan maddeler kök kısmında bulunur. Geleneksel olarak 2000 yıldırsakinleştirici ve anksiyete giderici olarak kullanılmaktadır. Örneğin MÖ 2. yüzyılda Galen uykubozukluklarının tedavisinde kullanmıştır. Buna benzer türler geleneksel Çin ve Hint tıbbındakullanılmıştır. Deriye sürülen formları yara iyileşmesi ve aknede, ağızdan alınan formları sindirimsistemi problemleri, gaz, konjestif kalp yetmezliği, idrar yolu hastalıkları ve anjinada (göğüs ağrısı)kullanılmıştır.

Valerian ekstreleri ABD ve Avrupa’da 1800’lü yıllarınortalarından başlayarak gün geçtikçe popüler hale gelmiş, doktorlar ve halk arasında sakinleştiriciilaçlar yerini alana kadar sıkça kullanılmıştır. Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’da halen uykubozukluğu ve anksiyete tedavisinde sıkça kullanılmaktadır. Valerian’ın etkin maddesi bilinmemesinerağmen, valerenic asit’in standardize edilmiş preparatları kullanılmaktadır.

Sinonimleri

All-heal,amantilla, balderbrackenwurzel, baldrian, baldrianwurzel, baldrion, Belgian valerian, blessed herb,capon's tail, common valerian, English valerian, Ze91019, fragrant valerian, garden heliotrope, gardenvalerian, German valerian, great wild valerian, heliotrope, herba benedicta, Indian valerian, Jacob'sladder, Japanese valerian, katzenwurzel, laege-baldrian, Li 156, Mexican valerian, Nervex®, Neurol®,Orasedon®, pacific valerian, phu, phu germanicum, phu parvum, pinnis dentatis, racine de valèriane,radix valerian, red valerian, Sanox-N®, Sedonium®, setewale capon's tail, setwall, setwell, tagara,theriacaria, Ticalma®, Valeriana edulis, Valeriana faurieri, Valeriana foliis pinnatis, Valerianajatamansi, Valeriana radix, Valeriana sitchensis, Valeriana wallichii, valariana, Valerianaceae (aile),Valerianaheel®, valeriane, Valmane®, vandal root, Vermont valerian, wild valerian.

Bilimsel Araştırmalar

Kullanım alanları, insan veya hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar sonucu ortaya konmuştur.Güvenilirliği ve etkinliği konusunda her seferinde başarı sağlanamamıştır. Kullanımıyla ilgili ciddidurumlarda, konusunda uzman bir doktora danışılmalıdır.

Bilimsel AraştırmalarlaOrtaya Konan Kullanım Alanları

Değerlendirme*

Anksiyete Bozukluklarına Kullanımı

Birçok araştırma valerian’ın nonspesifik anksiyetede etkili olduğunu göstermiştir.Passionflower, ve St. John's wort gibi bitkilerle kombinasyonları da anksiyete tedavisindekullanılmaktadır. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

C

DepresyondaKullanımı

Bu alanda yeterli miktarda bilimsel araştırmabulunmamaktadır.

C

Uyku Bozuklukları (İnsomnia)’nda Kullanımı

Birçokçalışmada valerian’ın uyku kalitesini artırdığı ve uyku süresini uzattığı gösterilmiştir. Sürekli gecekullanımının uygun bir kullanım şekli olabileceği ortaya konmuştur. Ancak bu konuda daha fazla bilimselaraştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

C

Menapoz Yakınmalarında Kullanımı

Bu alanda yeterli miktarda bilimsel araştırma bulunmamaktadır.

C

Sakinleştirici OlarakKullanımı

Valerian’ın sakinleştirici olarak spesifik kullanımı konusundaaraştırma bulunmamasına rağmen, başka maksatlarla yapılan çalışmalarda sakinleştirici etkilerininolabileceği bildirilmiştir. Ancak uyku bozuklukları için kullanıldığı dozlarda sakinleştirici etkisigözlenmemektedir.

C

*Değerlendirme

A:Kullanımı için çok kuvvetli bilimsel veriler bulunmaktadır

B: Kullanımı içinkuvvetli bilimsel veriler bulunmaktadır

C: Kullanımı için belirsiz bilimselveriler bulunmaktadır

D: Kullanımına karşı zayıf bilimsel verilerbulunmaktadır

F: Kullanımına karşı güçlü bilimsel verilerbulunmaktadır

Geleneksel Kullanım Alanları

Aşağıda belirtilen kullanım alanları geleneksel veya bilimsel varsayımlara dayanmaktadır.Çoğunluğu insanlarda doğrudan denenmemiş ve güvenlik aralığı ve etkinliği her seferindeispatlanmamıştır. Bu etkilerin bazıları ciddi olabilir ve konusunda uzman bir doktor tarafındandeğerlendirilmelidir.

Akne, amenore (mentruasyonun olması), anjina (göğüsağrısı), anoreksi (iştahsızlık), epileptik nöbete karşı, terlemeye karşı, antiviral, artirit, astım,şişkinlik, bronkospazm, konjestif kalp yetmezliği, kabızlık, öksürük, kramp (karın, pelvik, menstruel),sindirim problemleri, diüretik (idrar söktürücü), dismenore (ağrılı menstruel siklus), Menstruel kanamaartışı, epilepsi, yorgunluk, ateş, gaz, akşamdan kalma, baş ağrısı, kalp hastalığı, mide yangısı,tansiyon yüksekliği, HIV, sıcak basması, efam (hipokondria), irritabl barsak sendromu, karaciğerhastalıkları, kızamık, hafıza geliştirici, migren, duygulanım düzeltici, kas ağrısı/spazm/gerilme,bulantı, sinir ağrısı, ağrı kesici, acelecilik, mide ülseri, premenstruel sendrom, huzursuz ayaksendromu, romatizmal ağrı, deri hastalıkları, stres, üriner sistem hastalıkları, vajinal enfeksiyonlar,baş dönmesi (vertigo), viral gastroenterit, görme problemleri, trankilizanları bırakmadakullanılmaktadır.

Dozaj

Aşağıda belirtilen dozlar bilimselaraştırmalar, yayınlar, geleneksel kullanım veya uzman görüşlerine dayanmaktadır. Birçok bitki ve katkımaddesi geniş araştırmalarla test edilmemiş ve güvenli aralık ve etkinliği ispatlanmamıştır. Ticarimarkalar farklı katkı maddelerinin kullanılması ile farklı olabilir. Aşağıda belirtilen dozlar tümürünler için uygun olmayabilir. Bu nedenle ürün broşürünü okuyarak kullanmadan önce konusunda uzman birdoktora danışınız.

Onsekiz Yaş Üstündeki YetişkinlerdeDozaj

Suyla veya su-etanol karışımı ile yapılan ekstrelerinin 400-900 mg(1.5-3 g bitkiye tekabül eder) dozunda uyumadan 30-60 dk kadar önce alınabileceği bildirilmiştir.Formülasyonu çalışılmamasına rağmen, eski tarihlerde çay formunda (1.5-3 g kök kısmı 150 ml su içersinde5-10 dk kaynatılarak elde edilmiş) kullanılmıştır. Valerian’ın 300-1800 mg aralığındaki kapsülleri ağızyoluyla alınabilir.

Çocuklarda Dozaj

Çocuklardaki kullanımı hakkında yeterli veri bulunmamaktadır.

Alerji

Valerianaceae bitki ailesi türlerine karşıalerjisi olan kişilerde valerian’a karşı da alerji gözlenebilir.

YanEtkiler ve Uyarılar

Çalışmalarda, valerian’ın 4-6 hafta boyunca tavsiyeedilen dozlarda kullanımının iyi tolere edildiği bildirilmiştir. Bazen baş ağrısı, duyarlılık artışı(eksitabilite), mide şikayetleri, huzursuzluk, baş dönmesi, ataksi ve hipotermi bulgularıbildirilmiştir. Kronik kullanımda (2-4 aydan fazla kullanım) uyku bozukluklarına yol açabileceğibildirilmiştir. Valerian alımından birkaç saat sonra komplike düşünme gerektiren işlerde konsantrasyonazalabilir. Bu nedenle araba ve ağır iş arabası kullanan kişilerin kullanımdan sonra dikkat etmesigereklidir. Bazı çalışmalar ise valerian’ın sakinleştirici etkisinin olmadığınısavunmaktadırlar.

Valerian ekstresini yüksek doz alan kişilerde akşamdan kalmayabenzer etkilerin olabileceği bildirilmiştir. Kronik yüksek doz valerian’ın uzun süre kullanımından sonraaniden bırakılırsa zihin karışıklığı (konfüzyon) ve kalp atım hızında artma (taşikardi) gözlenebilir. Butip semptomlar benzodiazepin grubu ilaçlardan (anksiyete ve uyku bozukluklarında kullanılan bir ilaçgrubu) olan lorazepam alımı ile düzeltilebilir. Bilimemektedir ancak valerian ve benzodiazepinler beyinüzerinde aynı aktiviteyi gösteriyor (GABA üzerinden) olabilirler.

Valerian daiçeren çoklu bitki karışımlarının karaciğer toksisitesi yapabileceği bildirilmiştir. Bununla beraber bugibi durumlarda valerian’ın karaciğer toksisitesine katkısı bilinmemektedir.

Gebelik ve Emzirme

Bu konuda sınırlı sayıda veriolması nedeniyle gebe ve emziren annelerde önerilmemektedir.

Etkileşimler

Birçokbitki ve katkı maddesinin diğer bitki, katkı maddeleri, ilaç ve yiyecek maddeleri ile etkileşimleribüyük oranda test edilmemiştir. Aşağıda belirtilecek liste, bilimsel yayınlara, laboratuar deneylerineveya geleneksel kullanımla elde edilen bilgilere dayandırılmaktadır. Her zaman ürüne ait bilgilerokunmalıdır. Şayet tıbbi amaçla veya diğer ilaçlarla, bitkilerle, katkı maddeleriyle birliktealınıyorsa, kullanmadan önce konusunda uzman bir doktora danışılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

Hayvan ve insan çalışmalarındavalerian’ın bazı ilaçlarla birlikte uyuşukluk belirtilerini artırabileceği bildirilmiştir. Örneğinbenzodiazepinlerden lorazepam veya diazepam, barbitüratlardan fenobarbital, narkotiklerden kodein, bazıantidepresan ve alkol ile birlikte kullanımı bu tip etkilere yol açabilir. Bu nedenle bu gibi durumlardaaraba veya ağır iş makinaları kullananlar dikkatli olmalıdırlar. Bir insan çalışmasında valerian ve birbeta bloker olan propranolol’un birlikte kullanımının konsantrasyonu azalttığı gösterilmiştir. Ayrıcabir vakada valerian, loperamide ve St. John's wort (Hypericum perforatum L.)’un birlikte kullanımınınkısa süreli sersemliğe yol açtığı bildirilmiştir.

Valerian ile birlikte duygudurum bozuklukarında kullanılan fluoxetine alan alkollü bir kişide ajitasyon, anksiyete ve kendine zararverme hali ortaya çıktığı bildirilmiştir. Bilgi bulunmamasına rağmen teorik olarak valerian, epilepsitedavisinde kullanılan ajanlarla etkileşimde bulunabilir. Valerian’ın yüksek alkol içeren solüsyonları(%15-90) metronidazol veya disulfiram ile birlikte alındığında teorik olarak kusmaya yol açabilir.Valerian, karaciğerde metabolize edilen ilaçlarla veya vazopressin ile etkileşime girebilir.

Bitkisel Ürün ve Besin Katkı Maddeleriyle Etkileşimler

Teorik olarak valerian bazı bitki veya katkı maddeleriyle birlikte kullanıldığında bitkinliğeyol açabilir.

Bir vakada valerian, loperamide ve St. John's wort (Hypericumperforatum L.)’un birlikte kullanımının kısa süreli sersemliğe yol açtığı bildirilmiştir. Valerian’ın,St. John's wort ve kava ile birlikte tek doz kullanımının kusma, terleme, kas krampı, yorgunluk, nabızartışı ve tansiyon artışına yol açtığı bildirilmiştir. Valerian karaciğerde metabolize olan bitki vekatkı maddeleri ile etkileşime girebilir.

Kaynaklar

1. Andreatini R, Sartori VA, Seabra ML, etal. Effect of valepotriates (valerian extract) in generalized anxiety disorder: a randomized placebo-controlled pilot study. Phytother Res 2002;16(7):650-654.

2. Diaper A, HindmarchI. A double-blind, placebo-controlled investigation of the effects of two doses of a valerianpreparation on the sleep, cognitive and psychomotor function of sleep-disturbed older adults.Phytother.Res 2004;18(10):831-836.

3. Dominguez RA, Bravo-Valverde RL, KaplowitzBR, et al. Valerian as a hypnotic for Hispanic patients. Cultur Divers Ethni Minor Psychol 2000;6(1):84-92.

4. Francis AJ, Dempster RJ. Effect of valerian, Valeriana edulis, on sleepdifficulties in children with intellectual deficits: randomized trial. Phytomedicine 2002;9(4):273-279.

5. Eadie MJ. Could valerian have been the first anticonvulsant? Epilepsia2004;45(11):1338-1343.

6. Garges HP, Varia I, Doraiswamy PM. Cardiaccomplications and delirium associated with valerian root withdrawal. JAMA 1998;280(18):1566-1567.

7. Garrard J, Harms S, Eberly LE, et al. Variations in product choices offrequently purchased herbs: caveat emptor. Arch Intern.Med 10-27-2003;163(19):2290-2295.

8. Giedke H, Breyer-Pfaff U. Critical evaluation of the effect of valerian extract on sleepstructure and sleep quality. Pharmacopsychiatry 2000;33(6):239.

9. Gutierrez S,Ang-Lee MK, Walker DJ, et al. Assessing subjective and psychomotor effects of the herbal medicationvalerian in healthy volunteers. Pharmacol Biochem Behav 2004;78(1):57-64.

10.Kuhlmann J, Berger W, Podzuweit H, et al. The influence of valerian treatment on "reaction time,alertness and concentration" in volunteers. Pharmacopsychiatry 1999;32(6):235-241.

11. Muller D, Pfeil T, von den Driesch V. Treating depression comorbid with anxiety--resultsof an open, practice-oriented study with St John's wort WS 5572 and valerian extract in high doses.Phytomedicine 2003;10 Suppl 4:25-30.

12. Stevinson C, Ernst E. Valerian forinsomnia: systematic review of randomized clinical trials. Sleep Med 2000;1:91-99.

13. Sun J. Morning/Evening menopausal formula relieves menopausal symptoms: a pilot study. JAltern Complement Med 2003;9(3):403-409.

14. Taibi DM, Bourguignon C, Taylor AG.Valerian use for sleep disturbances related to rheumatoid arthritis. Holist Nurs Pract 2004;18(3):120-126.

15. Ziegler G, Ploch M, Miettinen-Baumann A, et al. Efficacy andtolerability of valerian extract LI 156 compared with oxazepam in the treatment of non-organic insomniaa randomized, double-blind, comparative clinical study. Eur J Med Res 2002;7(11):480-486.


Cart  

No products

0,00 € Shipping
0,00 € Total

Cart Check out